top of page

Reglament de règim intern

“Per a crear una unitat de criteris, assolir una correcta gestió del centre d’esplai i afavorir el desenvolupament de les activitats, hem creat el reglament de règim intern següent. S’ha elaborat aquest document des d’una perspectiva assembleària de consens i una perspectiva de gènere.”
El present reglament ha estat elaborat per l’equip de monitores del centre, durant el curs 1995-1996, i ha estat revisat i modificat per darrer cop per l’Assemblea del curs 2020-2021 a dia 13 de març del 2021 a Barcelona. Serà revisat cada dos anys o quan ho sol·liciti una membre de l’equip de monitores, i en tot cas sempre que hi hagi un canvi gran dins la composició de l’assemblea o en l'ideari del centre.


3.1. Òrgans del centre


3.1.1. Assemblea de monitores
a) Es composa per la totalitat de les membres de l’equip de monitores, i té tots els poders de gestió del centre i de presa de decisions.
b) Dins l’assemblea, les decisions important es prenen per consens, i cada membre té dret de paraula des del moment que entra a formar part de l’equip. Si no s’arriba a través del consens, es vota i es té en compte la majoria absoluta (la meitat més 1 del quòrum) per la presa de decisions importants.
c) La periodicitat de reunió de l’assemblea (assemblees generals) és d’un cop per setmana, per tal de dur la programació i valoració de les activitats de l’esplai. En els casos que es cregui necessari es realitzaran assemblees extraordinàries per tal de desenvolupar les activitats i/o debats que es considerin oportuns.
d) L’assistència de les membres de l’equip de monitores a les reunions és obligatòria, llevat que hi hagi causa justificada. En cas que no es pugui assistir cal avisar amb anterioritat.


3.1.2. Responsables del centre
Legalment, els responsables del centre són les persones que ocupen els càrrecs de presidència, secretaria i tresoreria. A banda d’aquesta representació legal, no tenen més poder decisori que cap altre membre de l’assemblea. Les seves tasques queden recollides més endavant.

 

3.2. Òrgans d’administració interna
Cal distingir entre un càrrec i una comissió. Els càrrecs són divisions de l’Assemblea que recauen en una sola persona, mentre que una comissió està formada per un conjunt de dues persones o més.
Presidència (càrrec): És la responsable legal de l’entitat.
Secretaria (càrrec): La persona responsable del càrrec de secretaria s’encarrega de gestionar i administrar la burocràcia que genera l’entitat. Les seves funcions són administrar tota la correspondència que arribi a l’esplai, gestionar el telèfon mòbil, i dur a terme els tràmits legals i/o administratius que es requereixin. També s’encarregarà de gestionar les dades internes de l’esplai així com l’assemblea i reunions, redactar els projectes i memòries del centre. A més, haurà d’estar al corrent de la normativa per poder transmetre la informació a l’assemblea. S’encarregarà d’establir les relacions amb la resta d’entitats que interessin, com per exemple l’EAMP.
Tresoreria (càrrec): La persona responsable del càrrec de tresoreria és aquella dipositaria del fons econòmic del centre. Les seves funcions són: portar una relació actualitzada d’entrades i sortides del centre, guardar i arxivar els comprovants de compres, presentar a l’assemblea un pressupost per curs i per colònies, gestionar les subvencions i justificacions, ajudar a secretaria a elaborar la part econòmica dels projectes. Informar a l’assemblea sobre les finances de l’entitat, i actuar tal i com ha decidit aquesta, afavorit la transparència.
Material: Les encarregades de la comissió s’ocuparan de controlar el material del centre mitjançant un inventari obert, vetllar perquè el material estigui en bon estat i ordenat, portar el control d’entrades i sortides, controlar les compres sota el pressupost del curs, o colònies en el seu cas. Durant les colònies també vetllarà pel bon estat del material i jocs que es fan servir durant el Temps Lliure.
Disfresses. Les encarregades de la comissió s’ocuparan d’aconseguir disfresses pels personatges, així com de mantenir l’armari de disfresses ordenat, i vetllar pel bon estat de les disfresses. També s’encarregaran de rentar les disfresses anualment.
Farmaciola: Les encarregades de la comissió s’ocuparan de vetllar pel correcte tractament sanitari de les membres de l’esplai durant la seva estada en el centre sempre que sigui necessari; comprar el material necessari de farmaciola; mantenir-la en bon estat, tenir les farmacioles preparades pels grups que marxin d’excursió i/o altres activitats, i fer el seguiment de les fitxes mèdiques de les infants.
Sortides: Les encarregades de la comissió s’ocuparan de reservar l’allotjament i el transport autocar en cas de sortida del centre, i fer un arxiu amb informació sobre possibles espais i llocs per futures sortides. S’encarregaran de tota la recerca i gestió que sorgeixi d’aquestes i seran el principal contacte amb els responsables. A més s’establirà una reunió trimestral amb Tresoreria per portar un control.
Màrqueting: Seran responsables de totes les activitats que es realitzin amb el propòsit d’aconseguir béns econòmics per l’esplai. Com la venta de roses de Sant Jordi, paneres i loteria de Nadal, i altres propostes d’activitats que puguin sorgir. En general s’encarregaran del merchandising de l’esplai, és a dir, gestionaran la venta de fulards, samarretes i altres productes de màrqueting. També tindran la funció de coordinar tarimes, premis i grups de música en els actes que així ho requereixi. Durant les colònies hauran de tenir cura dels aniversaris dels infants que es celebrin durant aquest període i seran les encarregades d’elaborar i imprimir els diplomes de colònies.
Difusió i xarxes socials: Les responsables s’ocuparan de mantenir actualitzat el contingut de la pàgina web que pugui ser d’interès per les famílies, així com de gestionar els comptes de xarxes socials. Hi ha d’haver una persona responsable de cada grup d’edat que es comuniqui amb la comissió i s’encarregui de traspassar el material digital perquè aquest pugui ser gestionat i posteriorment publicat.
Relacions ESPLAC: Les responsables de relacions amb ESPLAC s’ocuparan d’estar al dia en tots els assumptes relatius a ESPLAC i al Sector Barcelona, i de comunicar tota la informació a la resta d’equip de monitores. A més, són les encarregades de prendre decisions quan les demes no tenen coneixença del tema, perquè l’assemblea considera que el seu criteri es l’adient per prendre la decisió. Com a mínim una de les integrants de la comissió haurà d’assistir a les reunions del Sector Barcelona.
Relacions amb l’escola: Les encarregades s’ocuparan d’establir un contacte i comunicació amb les persones que correspongui de l’escola, transmetre les demandes i les propostes de l’equip de monitors així com de mantenir a l’equip informat. Seran les encarregades d’assegurar-se de la renovació del conveni anualment, amb la participació de la presidència.
COMICC: Les encarregades de la comissió s’ocuparan d’assistir a les reunions de la COMICC i de la Federació d’Entitats del Clot i Camp de l’Arpa. Representaran a l’assemblea en aquestes reunions i transmetran les informacions i decisions que es prenguin.
Barrakes: Les encarregades de la comissió s’ocuparan d’assistir a les reunions de Barrakes. Representaran a l’assemblea en aquestes reunions i transmetran les informacions i decisions que es prenguin.
Relació famílies: Considerem a les famílies com un dels tres pilars fonamentals de l’esplai i vetllarem perquè la seva veu i participació sigui el més activa possible, per això les encarregades de la comissió s’ocuparan d’informar, motivar i coordinar-les a l’hora de realitzar qualsevol esdeveniment.
També hauran de mantenir una comunicació fluida i participativa amb elles i convocar una reunió al trimestre. Les responsables de la comissió canviaran cada any perquè hi hagi sempre una representant de cada grup d’edat.
Pedagogia: Les encarregades de pedagogia s’ocuparan de buscar propostes de formacions, xerrades o càpsules que siguin d’interès i utilitat per l’assemblea per tal de millorar la nostra tasca educativa i la nostra formació. S’encarreguen de redactar protocols i guies perquè les membres de l’assemblea tinguin els recursos necessaris per afrontar una situació. Mantenir actualitzat i ordenat el banc de recursos online. Organitzar els debats i formacions que l’assemblea vulgui realitzar.
Local: Mantindran un canal de comunicació obert amb la comunitat de veïnes i el propietari, a més de signar amb aquest tota la documentació requerida. Les encarregades del local s’ocuparan de vetllar per mantenir l’espai ordenat i net, es feina de tothom però la comissió ho controlarà. A més, notificarà a l’assemblea totes les modificacions d’organització de l’espai i el material guardat.
Comissió gènere: Comissió no mixta on les representants vetllaran perquè a l’esplai es fomenti la coeducació, es faci una anàlisi crítica en clau de gènere en tots els àmbits per tal d’identificar possibles desigualtats (ja sigui durant la tasca d’esplai, així com les reunions de l’assemblea), promoure activitats de sensibilització i protocols, i actuar sobre allò diagnosticat per tal de progressar cap a un model completament inclusiu i igualitari.

Commissió cures: Les encarregades de la omissió que s’encarregaran de generar espais de comunicació, que posin al centre el benestar físic, emocional, mental i material de les monitores per cuidar el nivell socioafectiu d’aquestes amb l’objectiu de garantir un clima relacional de respecte i comoditat.

Comissió verda: Les encarregades de la comissió s’encarregaran de procurar que les diferents activitats de l’esplai siguin pensades i realitzades amb una perspectiva medioambiental per tal d’aspirar a un esplai més sostenibles. S’encarregaran també d’elaborar propostes, buscar recursos i informar a la resta d’assemblea per tal de ser més sostenibles, reduir la quantitat de residus i evitar el malbaratament de recursos i material.

Comissió manetes: Les encarregades de la comissió s’encarregaran del manteniment immobiliari, de les instal·lacions i infraestructures relacionades en els espais utilitzats per l’esplai.

intendència (només colònies): Les encarregades d'aquesta comissió s'ocuparan  de posar-se amb contacte amb les persones voluntàries que vindran a cuinar durant les colònies i realitzar conjuntament amb elles el menú, les quantitats de cada aliment i la realització de la compra prèvia a colònies.
Correus (només colònies): Les encarregades de correus s’ocuparan de comprar el material necessari i de dinamitzar in situ l’activitat, assegurant-se que les infants escriuen un mínim d’una carta durant les colònies. També seran les responsables de la gestió de les cartes una vegada escrites, així com de redactar i imprimir les cartes que s’enviaran a les famílies. Hauran d’ocupar-se de repartir el correu quan arribi a la casa.
Música (només colònies): Les encarregades de música s’ocuparan de recopilar la música previ a les colònies, així com de gestionar-la in situ.
Es podran crear comissions espontànies, sempre que l’assemblea ho aprovi, que facin referència a projectes concrets, que requereixin feina extra i aquesta l’assumeixin persones motivades a fer-ho (projectes internacionals, sostenibilitat, gènere...)
Qualsevol membre integradora d’una comissió pot ser donat de baixa si ho sol·licita o si l’assemblea ho sol·licita i aprova.

 

3.3. La figura de l’alliberada

El rol de l'alliberada serà aquella persona que per motius personals no pot assumir les mateixes tasques d'assistència que una monitora, per tant, ve a l'esplai a oferir el seu suport i ajuda quan tingui disponibilitat.

En el moment de la tancada, aquesta figura exposarà les responsabilitats que podrà assumir segons les seves condicions i possibilitats, i, en cas que no pugui, comunicar-ho a l’assemblea prèviament. Les  monitores de primer i segon any no podran ser alliberades per la seva curta trajectòria i per  facilitar el seu creixement. A principi de curs l’assemblea valorarà de quantes alliberades és convenient i sostenible disposar segons les necessitats de l’assemblea. Si aquesta exposició d’intencions no es compleix, a l’avaluació del primer trimestre es valorarà com ha dut a terme el seu paper com a lliberada i, si cal, se li recomanarà que replanteixi el seu rol dins de l'assemblea. En el cas de que aquesta figura tan sols vingui a consumir les activitats, les hauran de remunerar econòmicament. En el cas de colònies:

- S’han de responsabilitzar i preocupar sobre les tasques que han d’assolir. Així podran pujar més d'un cap de setmana, ja sigui totes les colònies o colònies parcials.

- No es paguen les colònies, ni les alliberades ni les ex-monitores.

- Es venen a les tancades.

La persona alliberada podrà tornar a l’esplai a la condició de monitora després d’un període de com a màxim 2 anys. Es a dir, aquesta figura serà reversible, la d’ex-monitora no.


3.4. Entrada i canvi de monitores
a) El nombre de monitores que realitzin la seva tasca a l’esplai serà determinat per les necessitats d’aquest, en funció del nombre d’infants i de les seves capacitats i necessitats específiques.
b) La monitora que desitgi entrar a l’equip i formar part d’ell haurà de prendre com a compromís personal la seva tasca dins del grup. Considerem que l’actitud, la disponibilitat, la capacitat, la motivació, la responsabilitat, el compromís i la lluita per un objectiu comú són elements essencials que ha de tenir aquesta persona.
c) La monitora que formi part de l’assemblea ha de conèixer i acceptar l'ideari del centre i el seu reglament, així com les normes de treball de l’equip. Poden participar activament en la seva reelaboració periòdica.
d) La monitora que entra a formar part del centre ha de fomentar la seva continuïtat en aquest, evitant les baixes a mitjans de curs i el canvi de grup.
e) Una monitora pot canviar de grup o donar-se de baixa si ho sol·licita i l’assemblea ho aprova. De la mateixa manera, una persona de l’assemblea pot sol·licitar la baixa d’una monitora si es considera necessari, exposant els motius de manera argumentada i sempre que sigui beneficiós pel funcionament de l’esplai, i seguint el protocol vigent. La proposta es portarà davant de l’assemblea, que arribarà a un consens i prendrà una decisió. Una conducta negativa general i reiterada, una assistència i compromís molt pobres o la infracció del reglament intern, entre d’altres, són motius pels quals l’assemblea pot prendre aquesta decisió.

3.4.1. El relleu de noves monitores

Serà necessari fer un relleu a les futures noves monitores que estan dins del seu últim any com infant.

Aquestes durant el primer trimestre hauran d’assistir al CIM i les monitores del seu grup s’hauran d’encarregar de treballar la cohesió i tot lo relatiu a elles com a grup.

En el segon trimestre dedicaran un dia a fer de monitores i les monitores a fer d’infants, serà un dia dedicat a la coneixença i la cohesió entre l’assemblea i les nouvingudes. Aquest trimestre s’enfocarà a associli i tractar totes les reflexions, informacions sobre l'assemblea, el seu funcionament, debats, etc. Finalment, se les convidarà a que realitzin algunes de le formacions que participa l’assemblea.

Per últim, el tercer trimestre s’enfocarà al treball de les futures monitores en relació als infants, és a dir, fer de personatges, dinamitzar activitats, grups, etc. Per aconseguir això, faran una rotació per grups d’edat i participaran en els primers punts del dia de la reunió.

Durant l’últim any de joves es realitzarà dinars de cohesió entre les monitores i les joves, per així començar a crear un vincle i una coneixença entre elles. Durant les colònies, puntualment, tindran algunes responsabilitats, com per exemple fer d'algun personatge secundari o dinamitzar algún grup, ja que es vol que gaudeixin del seu últim any com a infants.

En el cas del relleu de les comissions les responsables de la comissió s’encarregaran de fer traspàs a la persona que vulgui assumir el seu càrrec o rol a la comissió, sota la seva supervisió.

3.5. Formació de monitores
a) Les monitores més antigues del centre s’encarregaran de col·laborar en la formació de les noves monitores segons les necessitats personals i dels grups.
b) És altament recomanable que tota monitora de l’assemblea realitzi el curs de monitor/a de lleure, especialment durant els dos primers anys per afavorir el creixement com a educadora i poder aplicar l’aprenentatge el més aviat possible. L’adquisició d’aquest títol és un deure de les monitores, no només per afavorir aquest creixement personal sinó també per complir amb la legislació legal que dictamina les ràtios monitor-infant.
c) Una vegada finalitzades les pràctiques a l’esplai, la persona haurà de demanar a l’assemblea que la valori i si aprova, cal que la directora li firmi la documentació corresponent. Aquesta, a més, ha de supervisar les pràctiques, però pot delegar la seva funció d’observador en la monitora responsable de grup.
d) El centre subvencionarà una part de l’import del curs tenint en compte el cost del curs, l’economia actual de l’esplai i altres factors adients que es considerin dignes de tenir present.


3.6. Normativa legal
a) És estrictament necessari estar en possessió del certificat negatiu de delictes sexuals de tota persona que formi part de l’assemblea (almenys fins que la normativa estatal així ho dictamini). L’assemblea té la potestat d’expulsar una monitora si no es compleix amb aquest requisit en el període de temps establert. Caldrà fer arribar a secretaria aquest document.
b) En tot moment caldrà complir amb les ràtios de monitora per infant, així com d’assabentar-se si hi ha algun canvi en la normativa.
c) Sempre caldrà demanar permisos i fer notificacions per dur a terme activitats que així ho requereixin.
d) En tot moment caldrà disposar d’una assegurança de Responsabilitat Civil i d’Accidents que cobreixi a tots els infants i monitorxs del centre.


3.7. Treball amb infants i joves
a) Sempre que estiguem amb infants, no ens contradirem ni discutirem davant d’ells. Quan una monitora parla o explica una activitat, la resta vetllarem perquè se l’escolti i hi hagi ordre.
b) Evitarem dir paraules grolleres i fer salvatjades que no deixaríem fer a elles.
c) Està totalment prohibit fumar i beure alcohol davant seu.
d) En tot moment les infants estaran sota la vigilància de les monitores, i no permetrem que surtin dels límits establerts a no ser que s’indiqui el contrari en alguna activitat.
e) Mantindrem els entorns nets i conscienciarem als infants de la importància que això suposa. També tindrem cura del material i l’entorn de l’espai que estem ocupant.


3.8. Normes de l’equip de monitores
a) Treballarem segons les nostres possibilitats i de forma equitativa, intentant que no siguin sempre les mateixes les que s’ocupin de tot.
b) A les reunions cal que tothom participi i pugui opinar, sent capaçes de respectar les diferents idees i discutir-les de forma adient, intentant arribar a un consens.
c) Col·laborarem a mantenir les sales de material en bon estat i ordenades, evitant fer malbé el material o perdre’l.
d) Sempre que tinguem idees, opinions o informació intentarem compartir-les amb les nostres companyes.


3.9. Normes de treball a colònies
Donem per entès que totes les normes establertes pel centre d’esplai segueixen vigents a les estades de colònies, campaments i convivències. No obstant això, cal afegir-ne de concretes quan hi ha estades.
a) A l’hora que s’acordi, les monitores han d’estar preparades a les habitacions de les infants per despertar-les i prestar la seva ajuda si ho necessiten.
b) Cada monitora s’encarregarà de fer el torn de serveis que li toca i vetllar perquè el seu grup exerceixi correctament la seva tasca.
c) Les monitores no faran migdiada ni estaran a les habitacions o sala de material (a no ser que es requereixi el contrari), sinó que estaran amb les infants.
d) Les feines alternatives (com arreglar el material o baixar al poble) es faran en les estones de migdiada, vespre o nit.
e) Cada monitora acompanyarà al seu grup durant el dia, des del moment de llevar-se fins l’hora d’anar a dormir. Els cinc moments en que és indispensable fer-ho són els següents: hora de llevar-se, abans i després d’anar a la piscina, abans del joc de nit i a l’hora d’anar a dormir. Si es dóna permís als infants per anar a l’habitació en algun altre moment també serà necessari que se’ls acompanyi.
f) Abans d’anar a la piscina ens assegurarem que les infants es posin crema solar. Si fa molt de sol, també deixarem un espai perquè es posin crema a primera hora del matí, i les anirem remullant entre activitat i activitat per evitar cops de calor.
g) La farmaciola i els medicaments només els toquen les responsables de farmaciola.
h) A la piscina, l’activitat de vigilància i control ha d’estar totalment repartida i augmentada.


3.10. Altres normatives
a) Cap infant o jove pot prendre begudes alcohòliques o substàncies estupefaents mentre participi en activitats realitzades amb l’esplai i estigui sota la responsabilitat de les monitores. A més, cap infant o jove pot fumar mentre participi en activitats realitzades amb l’esplai i estigui sota la responsabilitat dels monitors. Es faran excepcions en el casos que ho requereixin.
b) Només tindran clau del local els responsables de grup i de les comissions que ho necessitin, com material o disfresses.

bottom of page